Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

Wykłady otwarte

W ramach realizacji komponentu Zaawansowana analiza danych edukacyjnych w obszarze edukacji na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, będącego elementem projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 11 czerwca 2014 r. wygłoszone zostały dwa wykłady otwarte.

Pierwszym prelegentem był Wojciech Małecki, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, który wygłosił wykład pt. „Zanurzeni w oceanie danych o edukacji. Po co nam tyle danych, kto i jak z nich korzysta?”. Wykład poruszał kwestie możliwości wykorzystania dostępnych danych na temat edukacji. Prelegent podkreślał przyrost wiedzy na temat funkcjonowania oświaty, do której mamy obecnie dostęp. Jednocześnie zauważył, że w analizach i w planowaniu działania systemów edukacyjnych oraz funkcjonowania szkół nie wykorzystuje się ich w pełni. Poruszał w tym kontekście problem tzw. BIG DATA – wykorzystania dużych zbiorów danych i łączenia informacji z wielu baz danych (np. System Informacji Oświatowej, zasoby OECD, dane GUS itp.). Dodatkowo zwrócono uwagę na problematykę, tzw. Evidence Based Education, czyli kształcenia opartego na diagnozowaniu osiągnięć uczniów. Przy tej okazji omówiono ideę wprowadzenie egzaminów zewnętrznych w Polsce oraz sposób wykorzystania ich wyników.

Odwołując się do danych PISA prelegent pokazał sposób wykorzystania tych danych przez różne podmioty zajmujące się edukacją – od  instytucji badawczych i analitycznych na poziomie międzynarodowym i krajowym, do lokalnych środowisk edukacyjnych zainteresowanych odniesieniem efektów pracy szkół na określonym terenie do tendencji ogólnoświatowych i krajowych.

Drugim gościem był prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski, Koordynator Krajowy międzynarodowych badań TIMSS i PIRLS dotyczących umiejętności szkolnych czwartoklasistów. Wygłosił on wykład pt.: Wykorzystanie danych międzynarodowych w rozwiązywaniu krajowych problemów oświaty – TIMSS i wiek startu szkolnego. Podczas wykładu zostały omówiono ideę badań TIMSS i PIRLS – ich genezę i rozwój w relacji do badań PISA. Prelegent omówił szczegółowo metodologię tych badań, wskazując na sposób doboru próby, procedurę nadawania wag poszczególnym pomiarom, sposoby uprawnionych interpretacji. Szczególną uwagę zwrócił w tym kontekście na omówienie metodologii obliczania poziomu kompetencji uczniów na podstawie testów. Omówiono tu założenia metodologii Item Response Theory, która umożliwia tworzenie znormalizowanych skal o charakterze ilościowym na postawie prawdopodobieństwa udzielenia prawidłowej odpowiedzi na pytania o coraz wyższym poziomie trudności.

Prelegent zwrócił też uwagę na ograniczenia wnioskowania na podstawie surowych danych uzyskiwanych w tego rodzaju badaniach. Podkreślał tu znaczenie lokalnego kontekstu kulturowego. Ostateczne wnioski na temat zróżnicowania wyników edukacyjnych i uwarunkowań tych wyników muszą być wyciągane w oparciu o pogłębioną analizę funkcjonowania struktur edukacyjnych, kontekstu społecznego (stratyfikacyjnego, kulturowego) poszczególnych krajów.   

W wykładach uczestniczyli doktoranci i pracownicy naukowi DSW oraz przedstawiciele wrocławskich jednostek edukacyjnych i oświatowych. Wystąpienia wzbudziły duże zainteresowanie i były cennym uzupełnieniem treści zajęć realizowanych dla doktorantów w ramach komponentu studiów doktoranckich Zaawansowana analiza danych edukacyjnych w obszarze edukacji. W zamyśle organizatorów wykłady otwarte były okazją do szerszej dyskusji na temat badań edukacyjnych i wykorzystania ich wyników
w praktyce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnia 8 lutego 2015r. odbył się wykład otwarty pt.: "Międzynarodowe badania umiejętności uczniów a polityka edukacyjna", który wygłosił dr Maciej Jakubowski (Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Evidence Institute), wiceminister w MEN w latach 2012-2014. Prelegent omówił szereg międzynarodowych badań edukacyjnych, w których bierze udział Polska (PISA, TIMMS, PIRLS, PIAAC  inne). Przedstawił podstawowe założenia i metodologię tych badań oraz omówił wyniki polskich uczniów. Szczególną uwagę zwrócono na zmianę wyniku polskich uczniów w badaniach PISA. Przedyskutowano potencjalny związek poprawy wyników z przeprowadzaną w Polsce reformą edukacji. Prelegent przedstawił też wyniki analizy dotyczącej zmiany poziomu kompetencji uczniów pomiędzy szkołą podstawową a ukończeniem gimnazjum (w oparciu o dane PIRLS i PISA). Osobno przedyskutowano kwestie wykorzystania wyników badań edukacyjnych w polityce oświatowej. Zwrócono tu uwagę na brak rozwiniętego systemu „knowledge brokingu”, czyli wykorzystaniu profesjonalnych ekspertyz w polityce edukacyjnej na poziomie krajowym i lokalnym.
Wystąpienie było bardzo interesującym przeglądem stanu wiedzy na temat funkcjonowania edukacji w perspektywie porównawczej i bardzo ważnym uzupełnieniem treści realizowanych podczas zajęć z doktorantami.

Kolejny wykład otwarty, pt.: Multilevel Models usage in educational studies wygłosi dr Jannick Demanet, Gent University.  Zapraszamy 13.03.2015 r.